Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

U nas kreatywnie spedzisz czas

Artykuły

Regulamin naboru do pracowni MDK Sopot 2016-2017


Regulamin naboru do pracowni MDK Sopot

w roku szkolnym 2016/2017
na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty
(DZ.U. z 2004 roku nr 256 poz.2572 ze zmianami Dz. U. z 2014 roku poz. 7)

 

I. OFERTA MDK SOPOT

W roku szkolnym 2016/2017 w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie organizuje się następujące zajęcia:

a) Zajęcia artystyczne:

– Teatr,
Taniec,
– Wokal,
– Nauka gry na gitarze,
– Nauka gry na pianinie i flecie,
– Zespół rozrywkowy i nauka gry na saksofonie,
– Plastyka dziecięca,
– Plastyka młodzieżowa i malarstwo,
– Rytmika dla dzieci.

b) Zajęcia sportowe:

– Karate,
– Nauka i doskonalenie pływania,
– Szachy i brydż sportowy.

c) Zajęcia w innych pracowniach:

– Modelarnia,
– Język angielski,
– Poprawna wymowa - logopedia,
– Kreatywnego Dziecka.

II. KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodnicząca: Edyta Dawidowska – nauczyciel
Zastępca: Małgorzata Witek – nauczyciel
Członek: Mirosława Barczyńska – nauczyciel

2. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych ii kandydatów nieprzyjętych do placówki.
Wywieszenie w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń wyników rekrutacji. Lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
Organizacja i przeprowadzenie badań uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
Obliczanie globalnej ilości uzyskanych punktów przez kandydata w trakcie rekrutacji.
Przyjmowanie dokumentów kandydatów do MDK w Sopocie i czuwanie nad ich kompletnością.
Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.
Przekazanie dyrektorowi placówki pisemnych odwołań od wyników rekrutacji.
Udzielenie zainteresowanym wyczerpujących informacji na temat przebiegu rekrutacji.
Wszelkie informacje komisji rekrutacyjnej  będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej placówki www.mdk.sopot.pl

Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor MDK w Sopocie

III. TERMINY REKRUTACJI

1. Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach
20.05.2016 – 20.06.2016

Kandydat, który zamierza kontynuować zajęcia, składa deklarację kontynuacji do sekretariatu w okresie od 20.05.2016 do 20.06. 2016.
Deklaracje kontynuacji będą wydawane tylko w terminie od 20.05.2016 do 20.06.2016.
Jeśli kandydat nie złoży w terminie deklaracji kontynuacji, od 1.07.2016 może złożyć tylko wniosek o przyjęcie i będzie podlegał tylko w I etapie rekrutacji.

Do pobrania:

2. Pierwszy etap rekrutacji
1.07.2016 – 16.09. 2016

Od 1.07 – 16.09.2016 na następny rok szkolny kandydat składa wniosek o przyjęcie wraz z potrzebnymi dokumentami – kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub niepełnosprawności w najbliższej rodzinie, kserokopia karty wielkiej rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci wszystkie potrzebne dokumenty wraz z wnioskiem składa się do sekretariatu.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli

a) kandydaci zamierzający kontynuować zajęcia w placówce 10 pkt
b) uzdolnienia kierunkowe do 20 pkt
c) kandydaci zamieszkujący obszar powiatu 4 pkt
d) Niepełnosprawność 1 pkt
e) Wielodzietność 1 pkt
f) samotnie wychowujący dziecko 1 pkt

W przypadku wpisania wielu pracowni na jednym wniosku, wniosek taki uważa się za nieważny i nie będzie on brał udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat ubiegający się o miejsce w kilku pracowniach, musi wypełnić oddzielny wniosek do każdej z nich.
Jeśli kandydat nie spełni w/w warunków nie będzie brał udziału w procesie rekrutacji.
Lista przyjętych z I etapu rekrutacji zostanie wywieszona 21.09.2016.

Do pobrania:

W przypadku dysponowania przez placówkę wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap rekrutacji.

3. Drugi etap rekrutacji
29.09.2016 – 14.10.2016

W tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w tabeli:

a) kandydaci zamierzający kontynuować zajęcia w placówce 5 pkt
b) kandydaci zamieszkujący obszar powiatu 4 pkt
c) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą 4 pkt
d) kandydaci, których jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzi działalność gospodarczą 3 pkt
e) rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy (PIT) w US Sopot 2 pkt

Do pobrania:

IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do sekretariatu oraz zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia w celu sprawdzenia predyspozycji kierunkowych.
Od 02.09.2016 do 16.09.2016 sprawdzenie predyspozycji kierunkowych
– Terminy sprawdzenia predyspozycji kierunkowych do odpowiednich pracowni będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej od 02.09.2016
Nauczyciel zapisuje kandydata na swoją listę, sprawdza predyspozycje kierunkowe i przydziela punktację oraz przydziela do konkretnej grupy.
W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, podczas rozmowy, że kandydat nie spełnia warunków określonych w Statucie MDK lub w Regulaminie danej pracowni (np. granica wiekowa) wpisuje kandydata na swoją listę z adnotacją „nie podlega rekrutacji”.
Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest dostarczyć w/w listę kandydatów do sekretariatu do dnia 16.09.2016.

V. ODWOŁANIE OD WYNIKÓW REKRUTACJI

1. Kandydat, który nie został przyjęty do placówki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje mu prawo odwołania się od wyników rekrutacji do dyrektora MDK.
2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do MDK Sopot.
3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia do placówki sporządza się w terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
5. Rekrutacja uzupełniająca – II etap rekrutacji  prowadzona jest  od 29.09.201614.10.2016 - wywieszenie list przyjętych kandydatów: 19.10.2016.
6. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak w rekrutacji.
7. Jeżeli MDK w Sopocie dysponuje wolnymi miejscami po 19.10.2016 nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego kandydata, o ile jest pełnoletni, złożony do Dyrektora MDK. Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor MDK w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowane przepisy wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

 

Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2016 roku
Dyrektor
mgr Hanna Orlicka

Do pobrania: Regulamin rekrutacji wraz z wnioskami o przyjęcie

O nas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

Czytaj więcej

Kadra

W MDK pracuje grono osób mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczestników zajęć MDK Sopot.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Tel.: 58 551 41 31
Fax: 58 551 43 78
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś tutaj: Strona główna